Sunday, November 28, 2010

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

ครั้งหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ แม่พิมพ์ของชาติ  ณ  โรงเรียน   ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
ป้ายหน้าโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียน  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
          ชื่อเดิม บ้านทับวังมน
          สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  จัดตั้งเป็นทางการเมื่อปี  พ.ศ. 2513
สถานที่ตั้ง
            บ้านเขาสารภี หมู่ 3         ตำบลทับพริก    อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด   25     ไร่   -   งาน    
การเดินทาง
            ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน   43  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง    40   นาที
          ถนนลาดยาง          43    กิโลเมตร    ถนนลูกรัง...............-..................กิโลเมตร
บริการของรัฐ
            ในโรงเรียนมีไฟฟ้า   สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ  สถานีอนามัยคลองหว้า    อยู่ห่าง    3  กิโลเมตร
          โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

          ที่ตั้ง  ตำบลคลองหาด    อำเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว

เขตบริการการศึกษา
            *บ้านเขาสารภี  หมู่ที่  3 ตำบลทับพริกระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 0. 5    กิโลเมตร
          จำนวนครัวเรือน     50   ครัวเรือน  ประชากร   220   คน   เชื้อชาติไทย
          นับถือศาสนาพุทธ       ภาษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   ไทยอีสาน
          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ   นายมานิต    ทะหนองเป็ด 

        **บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลทับพริก  ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน  3   กิโลเมตร
          จำนวนครัวเรือน     190  ครัวเรือน  ประชากร   325  คน   เชื้อชาติไทย
          นับถือศาสนาพุทธ       ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   ไทยอีสาน
        
          *บ้านคลองหว้า   หมู่ที่  7 ตำบลทับพริก  ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน  3   กิโลเมตร
          จำนวนครัวเรือน     225 ครัวเรือน  ประชากร   1,025   เชื้อชาติไทย
          นับถือศาสนาพุทธ       ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   ไทยอีสาน
                              เจ้าหน้าที่ครูและหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนของเรา
เด็กๆที่สนุกสนานกับกิจกรรมวันเด้กที่ทางโรงเรียนและผู้ใจบุญมอบให้
                                คุณครูประไพ   ที่ทุ่มเท  แรงกายแรงใจให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน
                                  บรรยากาศหน้าอาคารเรียนหลังเก่า  ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

         บรรยากาศภายในโรงเรียนในหน้าร้อนที่ได้เห็นแสงสว่างจ้า  หน้าโรงเรียนซึ่งเป็นภูเขา